Ouderbijdrage

De basiskosten van de school worden door het rijk vergoed.

Echter niet alle activiteiten worden door de overheid betaald. Activiteiten zoals bijvoorbeeld Sinterklaas, de kerstviering, eindfeest enz. moeten met andere gelden worden bekostigd. Hiervoor wordt een vrijwillige ouderbijdrage geheven, zie ook onze schoolgids.

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdragen wordt jaarlijks met instemming van de medezeggenschapsraad bepaald. Mocht in de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage een verandering komen, dan hoort u dat tijdig via een Info. Voor het schooljaar 2024 - 2025  is het bedrag € 52,50 per leerling. En vormt de ouderbijdrage voor u een probleem, dan is er altijd overleg mogelijk met de directie van de school.

Om extra dingen voor onze school en dus onze kinderen te kunnen realiseren, staat de Beverwijkse Montessorischool niet afwijzend tegenover sponsoring. Om dit in goede banen te leiden is er met instemming van de medezeggenschapsraad een sponsorbeleid ontwikkeld. Uitgangspunt van het beleid is, dat sponsoring verenigbaar moet zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van onze school. Sponsoring mag nooit leiden tot geestelijke en/of lichamelijke schade van onze leerlingen. De nota “Sponsorbeleid Beverwijkse Montessorischool” ligt bij de directie ter inzage.

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT