Leerplicht

In de Leerplichtwet staat dat uw leerplichtige kind (5 t/m 17 jaar) de school moet bezoeken. Verzuim is alleen toegestaan met een geldige reden zoals ziekte van het kind of doktersbezoek. In een aantal bijzondere gevallen is extra verlof mogelijk. Hieronder een overzicht.

Verlof voor religieuze feestdagen

Wanneer een kind “plichten moet vervullen die voortvloeien uit religie of levensovertuiging” kan hiervoor verlof verleend worden onder de volgende voorwaarden:

 • Per religieuze feestdag kan in principe 1 vrije dag worden verstrekt door de directeur van de school.
 • Een aanvraag van extra vrije dagen om een religieus feest in het thuisland te vieren kan door de directeur niet gehonoreerd worden; vrije dagen worden alleen verstrekt voor de religieuze feestdag zelf, de rest zou extra vakantie zijn.
 • De afwezigheid van een kind/jongere vanwege een religieuze feestdag wordt ten minste twee dagen van tevoren door één van de ouders schriftelijk aan de directeur van de school gemeld.

Verlof voor extra vakantie

Op vakantie tijdens schooltijd is in principe onmogelijk. Een uitzondering kan gemaakt worden wanneer een kind gedurende geen enkele schoolvakantie twee weken gezinsvakantie kan genieten vanwege de “specifieke aard van het beroep” van één van de ouders (uit jurisprudentie is gebleken dat er vanuit gegaan wordt dat de ouder het merendeel van zijn inkomsten slechts in de zomervakantie kan verdienen). In dat geval kan bij de directeur van de school verlof worden aangevraagd voor extra vakantie. De directeur kan in deze gevallen één maal per jaar voor ten hoogste tien schooldagen verlof verlenen. Het moet dan gaan om de enige gezinsvakantie.
NB: een werkgeversverklaring is geen geldige reden voor het verlenen van verlof voor extra vakantie.

Verlof kan alleen verleend worden onder de volgende voorwaarden:

 • De verlofperiode mag niet vallen in de eerste twee weken van het schooljaar.
 • De aanvraag voor extra verlof moet ten minste acht weken van tevoren worden ingediend bij de directeur van de school. Dit heeft te maken met een eventuele bezwaarperiode.
 • De verlofperiode mag niet meer dan tien schooldagen beslaan. Voor een periode van meer dan tien schooldagen mag wettelijk gezien geen toestemming worden verleend.

Verlof wegens gewichtige omstandigheden

Bij gewichtige omstandigheden gaan het volgens de wet om “buiten de wil van ouders en kind gelegen situaties”. Voor deze omstandigheden kan verlof worden aangevraagd. Te denken valt aan:

 • Verhuizing van het gezin
 • Bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten tot de 3e graad
 • Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot de 4e graad
 • Overlijden en begrafenis van bloed- of aanverwanten
Onder gewichtige omstandigheden vallen niet:

 • Familiebezoek in het buitenland
 • Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding of het winnen van een prijs.
 • Vakantie onder schooltijd vanwege gebrek aan andere boekingsmogelijkheden
 • Eerder vertrek of latere terugkeer van vakantie vanwege de verkeersdrukte
Verlof kan alleen verleend worden onder de volgende voorwaarden:

 • De aanvraag voor extra verlof moet, indien mogelijk, ten minste acht weken van tevoren, maar in ieder geval zo spoedig mogelijk, worden ingediend bij de directeur van de school. Dit heeft te maken met een eventuele bezwaarperiode.
 • De verlofperiode mag niet meer dan tien schooldagen beslaan. Voor een periode van meer dan tien schooldagen moet een aanvraag voor extra verlof worden ingediend bij de leerplichtambtenaar.

Procedure

Voor het aanvragen van extra vakantieverlof of verlof vanwege gewichtige omstandigheden kunt u bij de directeur van de school een aanvraagformulier halen. Dit formulier moet u, geheel en naar waarheid ingevuld, indienen compleet met relevante aanvullende stukken.

Wanneer uw aanvraag voor verlof wordt afgewezen en u bent het met deze beslissing niet eens, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U dient dan een bezwaarschrift op te stellen dat u indient bij de persoon die het besluit genomen heeft. Hierin moeten minimaal de volgende gegevens zijn opgenomen:

 • Naam en adres van de belanghebbende
 • Datum
 • Omschrijving van het genomen besluit
 • Argumenten die aangeven waarom u het niet eens bent met het besluit
 • Uw handtekening

Geen toestemming, toch weg?

Wanneer u geen toestemming hebt voor extra verlof voor uw kinderen en u houdt uw kinderen toch van school, dan is de directeur van de school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar van uw woongemeente. De leerplichtambtenaar zal u in dat geval oproepen en kan ertoe besluiten proces verbaal op te maken.

 

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT