De Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van onze school heeft inspraak en geeft advies en instemming over verschillende schoolse zaken: de managementrapportage, het zorgplan, de begroting, de veiligheid, de huisvesting, het schoolwerkplan, de leerlingenzorg, personele zaken, passend onderwijs en de tussenschoolse opvang.

De MR heeft voor de beleidsonderwerpen waarop ze zich begeeft instemmings- of adviesrecht. De MR adviseert derhalve de directie over bepaalde beleidsonderwerpen en voor een aantal andere punten is zelfs instemming van de MR vereist voordag het beleid mag worden uitgevoerd.

In de MR zijn zowel ouders als het personeel vertegenwoordigd volgens een vaste verdeling: drie ouders en drie teamleden. De zittingstermijn van een MR lid bedraagt drie jaar. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De agenda en de notulen hangen op het prikbord tegenover het directiekamertje op school. Jaarlijks komt de MR ongeveer 7 keer bij elkaar. De MR maakt een jaarverslag waarin wordt weergegeven waar men het afgelopen jaar mee bezig is geweest. Alle bevoegdheden van de MR liggen wettelijk gezien vast in het MR reglement dat ter inzage op school ligt.

De leden van de medezeggenschapsraad in het huidige schooljaar zijn:

Personeelsgeleding:

  • Caroline Visser
  • Charlotte de Reuver
  • Nathalie de Leeuw

Oudergeleding:

  • Lauren Bosman (voorzitter)
  • Anita Duineveld
  • Lisa Dekker

Als u vragen heeft over de MR of u wilt iets bespreken, dan kunt u contact opnemen met een ouder van de oudergeleding via montessoribeverwijkmr@gmail.com of met één van de teamleden (op school).

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT