Ons onderwijs

Montessori onderwijs is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin ieder kind zich gekend weet. Montessori onderwijs is onderwijs van de 21e eeuw waarin naast goed taal en rekenen volop aandacht is voor: zelf doen, zelf ontdekken en ervaren, samenwerken en communicatie, probleemoplossend denken, creativiteit, een onderzoekende houding, planmatig werken, techniek en computervaardigheden.

Op de Montessorischool wordt er gewerkt volgens de ideeen van dr. Maria Montessori (1870-1952). Zij was een Italiaanse arts die zich haar leven lang heeft ingezet voor wat zij noemde "de rechten van het kind". Ze bedoelde daarmee dat het kind het recht heeft op onderwijs en een opvoeding die gericht is op een volledige en vrije ontplooiing, waardoor het kind de kans heeft een gelukkig en zelfstandig mens te worden. "Door het kind naar een nieuwe wereld" is een bekend citaat van Montessori. Zij wilde dat wij de kinderen van nu helpen om burgers van de toekomst te worden die leren voor zichzelf te zorgen en goed om kunnen gaan met de mensen en de wereld om hen heen.

Zeven redenen om te kiezen voor het Montessori-onderwijs omdat uw kind:

1. zelf actief kan zijn in een veilige omgeving die uitdaagt tot ontdekken

2. de kans krijgt de eigen talenten en interesses te ontwikkelen

3. plezier heeft en houdt in leren, alleen en samen met anderen

4. leert keuzes maken en plannen

5. begeleiding krijgt die afgestemd is op wat uw kind kan en wil

6. positieve leerervaringen opdoet met aantoonbaar goede resultaten

7. zich kan blijven ontwikkelen door de jaren heenLeeromgeving
In een Montessorischool scheppen de leerkrachten een veilige leeromgeving waarin de kinderen materialen en activiteiten vinden die passen bij hun ontwikkeling en belangstelling. Vaak kiezen kinderen hun eigen werk en soms moet er wat. In de vrijheid om keuzes te maken gelden duidelijke afspraken: een eenmaal gekozen werkje wordt altijd afgemaakt en voordat het wordt opgeruimd vindt er een feedback gesprekje plaats met de leerkracht. Naast recent ontwikkeld materiaal en methodes, wordt er door de kinderen ook gewerkt met het speciaal door Montessori ontwikkelde montessori materiaal. De verschillen tussen kinderen in aanleg en tempo en hun "eigen" unieke ontwikkelingsgang leiden tot allerlei vormen van differentiatie en voorkomen onderlinge wedijver. Daar komt nog bij dat in een Montessori-groep kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten (een heterogene groep) waardoor zij op veel verschillende manieren met elkaar kunnen samenwerken, elkaar helpen en van elkaar leren. De werkactiviteiten wisselen elkaar af: alleen, samen met een ander, in een groepje of met de hele klas.

De Montessorischool kent 3 zogenaamde "bouwen". De onderbouw met 4-6 jarigen, de middenbouw met 6-9 jarigen en de bovenbouw met 9-12 jarigen. In de groepen heerst een prettige, serene werksfeer. Er moet voortdurend rekening met elkaar worden gehouden. Een Montessori-groep is door al deze aspecten een hele veilige, positieve en plezierige leef- en werkgemeenschap voor kinderen.

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT